Algeria: Η ΑΔΙΚΙΑ ΒΡΕΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Η ΑΔΙΚΊΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΊΤΑΙ ΜΕΤΑΞΎ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΎΧΩΝ
ΤΟΥ FSR ΚΑΙ ΤΟΥ CNR ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΠΑΡΑΒΊΑΣΗ ΤΩΝ ΆΡΘΡΩΝ ΤΟΥ
ΣΥΝΤΆΓΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΓΓΥΏΝΤΑΙ ΤΗΝ ΙΣΌΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΎ ΤΩΝ ΑΛΓΕΡΙΝΏΝ.

Οι κοινωνικές ανισότητες μεταξύ των Αλγερινών ξεκίνησαν τη δεκαετία του '80
και μπορούμε να το δούμε στο επίπεδο των συνταξιοδοτικών ταμείων και των
νόμων που διαχειρίζονται αυτές τις δομές και οι οποίοι έρχονται σε αντίθεση με τα
δικαιώματα ισότητας μεταξύ των Αλγερινών, τα οποία εγγυάται το σύνταγμα.
Μόνο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να εγγυηθεί αυτά τα δικαιώματα, αλλά
οι πρόεδροι διαδέχθηκαν ο ένας τον άλλον και κανένας δεν μπόρεσε να αγγίξει
εκείνο των συνταξιοδοτικών ταμείων που δημιούργησαν ανισότητες μεταξύ των
αλγερινών συνταξιούχων, ανάλογα με το κάθε ταμείο.
Το έτος 1983 αποτέλεσε σημείο καμπής για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης
και συνταξιοδότησης μετά τη δημοσίευση του νόμου αριθ. 83-11 της 2ας Ιουλίου
1983 για την κοινωνική ασφάλιση και του νόμου αριθ. 83-12 για τη
συνταξιοδότηση.
Τρία διατάγματα υπογράφηκαν τέσσερις μήνες αργότερα:
- η πρώτη, αριθ. 83-615, σχετικά με τις συντάξεις των πρώην Προέδρων της
Δημοκρατίας, προβλέπει ότι οι τελευταίοι (πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας)
«λαμβάνουν σύνταξη ίση με τους μισθούς του εν ενεργεία Προέδρου».
- Το δεύτερο, το διάταγμα αριθ. 83-616, αφορά τις συντάξεις των μελών της
πολιτικής ηγεσίας του FLN και της κυβέρνησης στην οποία τους χορηγείται
"δικαίωμα σύνταξης γήρατος ανεξαρτήτως ηλικίας". Τα μέλη της πολιτικής
ηγεσίας του FLN και του GPRA θεωρούνταν μέλη του CCE, μέλη του GPRA,
μέλη του γενικού επιτελείου του ALN, μέλη των συμβουλίων wilaya, αρχηγοί
ζωνών ή άτομα με παρόμοια ευθύνη. Για την περίοδο μετά την ανεξαρτησία
συνδέθηκαν δικαιωματικά τα μέλη του Συμβουλίου της Επανάστασης. μέλη
διαδοχικών κυβερνήσεων μετά την ανεξαρτησία, καθώς και μέλη της κεντρικής
επιτροπής του FLN, εκείνων από το 3ο, 4ο, ακόμη και εκείνων "από μελλοντικά
συνέδρια του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου".
- Το τρίτο, το διάταγμα αριθ. 83-616, το οποίο επισημοποιεί τη δημιουργία του
Ειδικού Ταμείου Συντάξεων για Ανώτερα Στελέχη του Έθνους. Το άρθρο 20 ορίζει
ότι το FSR δημιουργείται «εντός του Γενικού Ταμείου Συντάξεων, προικισμένο με
οικονομική αυτονομία», υπεύθυνο για τη διασφάλιση της διαχείρισης των
συντάξεων γήρατος για τα μέλη της πολιτικής ηγεσίας του FLN και της
κυβέρνησης, καθώς και για ανώτερους κομματικούς και κρατικούς αξιωματούχους.
Το άρθρο 21 ορίζει ότι το Ειδικό Ταμείο Συντάξεων χρηματοδοτείται από τις
εισφορές, τις εισφορές και τις κρατικές επιχορηγήσεις των μελών. Στους
διάφορους δημοσιονομικούς νόμους, δεν υπάρχει καμία αναφορά σε οποιαδήποτε

συνεισφορά ή επιδότηση οποιουδήποτε είδους. Οι άμεσες θυγατρικές του FSR
μπορούν να εκτιμηθούν μεταξύ 70.000 και 80.000 μελών. Αυτή η συνοπτική
εκτίμηση των ανώτερων διευθυντικών στελεχών που έχουν περάσει από τις
διάφορες θέσεις δεν μπορεί, μέσω των εισφορών, να εξασφαλίσει το εισόδημα που
απαιτείται για τη χορήγηση των συντάξεών τους. Επομένως, μπορούμε να
θεωρήσουμε ότι αυτές οι συντάξεις χρηματοδοτούνται από τον κρατικό
προϋπολογισμό. Η μόνη διαθέσιμη ένδειξη σχετικά με το πιθανό γατάκι του FSR
προέρχεται από μια έκθεση που παρουσιάζει τον δημοσιονομικό νόμο του 2015
που πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, ο οποίος αναφέρει 256
δισεκατομμύρια δηνάρια δημόσιας βοήθειας για συνταξιοδότηση (το ισοδύναμο
2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων). Οι χαμηλές συντάξεις αντιπροσωπεύουν το ένα
τρίτο του ποσού, ενώ οι συντάξεις FSR, οι συντάξεις των πρώην μουτζαχεντίν και
οι συντάξεις του στρατού καταλαμβάνουν τα υπόλοιπα δύο τρίτα, ή περισσότερα
από 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.
Υπάρχουν δοχεία επικοινωνίας μεταξύ του FSR και των ταμείων κοινωνικής
ασφάλισης. Αναγκαστικά. Ακόμη και αν, τυπικά, οι εν λόγω δομές είναι
ανεξάρτητες η μία από την άλλη. Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού
Ταμείου Συντάξεων, το FSR άλλαξε έκτοτε την εποπτεία του, περνώντας κάτω από
την ομπρέλα του Υπουργείου Οικονομικών.
Το FSR είναι 40 χρόνια πολύ διακριτικής ύπαρξης. Και τη χρηματοδότησή του, αν
ανατρέξουμε στις δηλώσεις του 2015 για τη χρηματοδότησή του, μπορούμε να
εκτιμήσουμε ότι αυτές οι συντάξεις θα πρέπει να φτάσουν ή να ξεπεράσουν φέτος
το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Ένα πράγμα είναι βέβαιο, οι εισφορές των μελών
του FSR δεν θα μπορέσουν ποτέ να καλύψουν τις συντάξεις τους.
1) Γιατί αυτή η διάκριση;
2) Γιατί όλες οι θυγατρικές της FSR επωφελήθηκαν από τις αυξήσεις το 2022
και το 2023 καθώς κάθε εργαζόμενος και εκείνοι της CNR τις στερήθηκαν;
3) Γιατί οι θυγατρικές της CNR δεν επωφελήθηκαν από τις αυξήσεις του 2022
όπως αυτές του FSR;
4) Γιατί μπορούν τα μέλη του CNR του 2023, των οποίων οι συντάξεις είναι
μεγαλύτερες από 50.000 DA να μην επωφεληθούν από αυξήσεις ενώ εκείνες
του FSR, μπορούν να επωφεληθούν επειδή οι συντάξεις τους
αναπροσαρμόζονται με τους μισθούς;
Εάν το σύνταγμα εγγυάται την ισότητα μεταξύ των αλγερινών πολιτών, βλέποντας
αυτή τη διαφορά μεταξύ των νόμων που εφαρμόζονται στο επίπεδο του CNR και
του FSR, έχουμε την εντύπωση ότι οι θυγατρικές του CNR δεν είναι Αλγερινοί.
Αυτή η αδικία δεν έχει ακόμη διορθωθεί ούτε αυτή του ότι στέρησε από τις
θυγατρικές του CNR που λαμβάνουν περισσότερα από 50.000 DA τις αυξήσεις του
Ιανουαρίου του 2023, ούτε αυτή του 2022 σε σχέση με τους εργαζόμενους για να
αντισταθμίσει την πτώση της αγοραστικής δύναμης.

Οι υπάλληλοι κωφεύουν στις απαιτήσεις των συνταξιούχων, οι οποίοι ζητούν εδώ
και χρόνια την κατάργηση του IRG επειδή η σύνταξη δεν είναι μισθός, επιπλέον
λαμβάνουν το πολύ μόνο το 80% του μισθού τους, πράγμα που σημαίνει ότι έχουν
διπλή ποινή, επειδή το 20% των συντάξεών τους έχει ήδη μειωθεί κατά 20% των
μισθών τους.
Το συνταξιοδοτικό σύστημα της Αλγερίας έχει υποστεί μεταρρύθμιση με
σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Ο νόμος 16-15 της 31ης
Δεκεμβρίου 2016 για την τροποποίηση και συμπλήρωση του νόμου 83-12 περί
συνταξιοδότησης, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2017, αποσκοπεί
στην αποκατάσταση των δημόσιων δαπανών και στην αποκατάσταση της
οικονομικής ισορροπίας του Εθνικού Ταμείου Συντάξεων με την κατάργηση του
συστήματος πρόωρης συνταξιοδότησης, το οποίο χρησίμευε επί δεκαετίες για τη
διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης σε μια οικονομική κατάσταση σε μεταβατικό
οικονομικό στάδιο, χωρίς ποτέ να αναφέρεται στο FSR. Το FSR διοικείται και
χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την εκτελεστική εξουσία, το ταμείο αυτό δεν
βρίσκεται ποτέ στο προσκήνιο και δεν ήταν ποτέ υπό λαϊκό έλεγχο και αποτελεί
μέρος των απαγορεύσεων, ακόμη και αν αποδεικνύει ότι οι Αλγερινοί δεν είναι
ίσοι.
Ο συνταξιούχος CNR δεν έχει πλέον το δικαίωμα να διεκδικήσει τα δικαιώματά
του, ούτε να μπορεί να έχει δικό του σωματείο. Οι θυγατρικές της CNR, δεν
μπορούν πλέον να επιβιώσουν σύντομα, επειδή η αγοραστική τους δύναμη
συνεχίζει να μειώνεται με τη συνενοχή των υπευθύνων. Αυτοί οι αξιωματούχοι δεν
ανησυχούν για αυτό το ταμείο, επειδή αποτελούν μέρος του FSR και από εκεί και
πέρα, θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται και να βελτιώνουν τις συντάξεις του FSR
διατηρώντας τη χρηματοδότησή του. Σήμερα, όλα είναι σαφή και εξηγείται η
άρνηση έκδοσης της απόδειξης σε μια ένωση συνταξιούχων όπως η OSRA, επειδή
αυτή η οργάνωση επηρεάζει τα συμφέροντα των θυγατρικών αυτού του ταμείου.
Ερωτήματα παραμένουν σχετικά με την απόφαση να στερηθούν οι συντάξεις άνω
των 50.000 DA από την αύξηση του Ιανουαρίου 2023 και πού πήγε ο
προϋπολογισμός που της έχει διατεθεί; Ελπίζουμε ότι θα ανοίξουν συζητήσεις
σχετικά με το FSR και τη χρηματοδότησή του και γιατί δύο συνταξιοδοτικά ταμεία
με διαφορετικούς νόμους.
Απαιτούμε να συγχωνευθούν το FSR και το CNR, να υπακούσουν στους ίδιους
νόμους και να χρηματοδοτήσουν την ίδια μέθοδο. Έχουν αποσταλεί διάφορες
επιστολές στον Διαμεσολαβητή της Δημοκρατίας και στον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας για να καταγγείλουν αυτήν την πολιτική των δύο μέτρων και δύο
σταθμών για τους συνταξιούχους στην Αλγερία. Αλλά αυτά παρέμειναν
αναπάντητα.
Σήμερα, το 2023, όλοι οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι συμφωνούν ότι πρέπει
να αντιμετωπιστούν δύο διαφορετικά και σημαντικά θέματα, αυτό της

συνταξιοδότησης των εργαζομένων και αυτό των συνταξιούχων. Το κράτος και τα
συνδικάτα πρέπει να καταλάβουν ότι πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά
θέματα. Για αυτό των συνταξιούχων μόνο τα συνδικάτα των συνταξιούχων πρέπει
να το συζητήσουν, γι 'αυτό είναι καιρός να νομιμοποιηθούν τα συνδικάτα των
συνταξιούχων για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των συνταξιούχων στην
Αλγερία. Βιώσαμε την εξαθλίωση των συνταξιούχων CNR στη δεκαετία του '80 σε
σύγκριση με εκείνους του FSR λόγω της μη ή χαμηλής εκπροσώπησης των
συνταξιούχων σε συνδικαλιστικό επίπεδο της αλλαγής της μισθολογικής κλίμακας
των 2.008 που δεν ωφέλησε τους συνταξιούχους πριν από αυτή την
ημερομηνία. Σήμερα, μια νέα φτωχοποίηση επηρεάζει και πάλι τους
συνταξιούχους από το πλέγμα των 2.008, πάντα για τους ίδιους λόγους γιατί σε
κάθε θετική μεταβολή των μισθών οι συντάξεις του CNR δεν μπορούν να
επωφεληθούν και οι υπάλληλοι αποφάσισαν ότι μια σύνταξη 50.000 DA θεωρείται
πιο ουσιαστική από έναν ισοδύναμο μισθό και δεν πρέπει να αυξηθεί, Αυτό είναι
παράλογο και δείχνει την περιφρόνηση και την κακομεταχείριση των
συνταξιούχων από το CNR και το Υπουργείο Εργασίας.
Όλοι οι συνταξιούχοι που συνεχίζουν να πληρώνουν WRI αναρωτιούνται πώς οι
συντάξεις μπορούν να τιμωρούνται δύο φορές.
Επειδή σας υπενθυμίζουμε ότι η σύνταξη δεν είναι μισθός, επειδή αντιπροσωπεύει
μόνο το 80% του μισθού μετά από 32 χρόνια εργασίας, ή πάλι επιβάλλεται από το
WRI. Είναι καιρός να επιλέξετε είτε να θεωρήσετε τη σύνταξη ως μισθό και να
υπολογίσετε το 100% και στη συνέχεια πρέπει να φορολογηθεί από το WRI ή είναι
80% και στη συνέχεια το WRI πρέπει να καταργηθεί. Το θέμα της
συνταξιοδότησης και των συνταξιούχων πρέπει να ανοίξει με όλα τα σωματεία και
τους εκπροσώπους των συνταξιούχων. Η περιφρόνηση και η κακομεταχείριση των
συνταξιούχων είναι δύο ωρολογιακές βόμβες που θα μπορούσαν να ξεσπάσουν ανά
πάσα στιγμή, επειδή η απογοήτευση των συνταξιούχων CNR είναι γενική και
ειδικά όταν συγκρίνουν τα οφέλη των θυγατρικών FSR και εκείνων του ταμείου
τους. Καλούμε τους αξιωματούχους και την κυβέρνηση να αναθεωρήσουν τον
οδικό χάρτη της, επειδή οι συνταξιούχοι CNR είναι περισσότεροι από 3μιση
εκατομμύρια πολίτες, είναι καιρός να ανοίξουν οι πόρτες του διαλόγου με αυτό το
τμήμα πολιτών με τους εκπροσώπους τους και να νομιμοποιήσουν την οργάνωσή
τους που περιμένει από τις 07 Ιουλίου 2021 την απόδειξη εγγραφής της.

Μπασίρ Χακέμ

Υπεύθυνος για τη βιολογική OSRA (Συνδικαλιστική Οργάνωση Αλγερινών Συνταξιούχων)

Tags: 
Ήπειρος: