ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νº8

ΓενικήΓραμματεία,  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Νº8,
Νοέμβριος καιΔεκέμβριος 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:
Σύντροφοιδίνωαπολογισμότων όσων πραγματοποιήθηκαν μετά τηνΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΝο 7:
Α) Εργασίεςτης Γενικής Γραμματείας (ΓΓ) .-
1. ΟσύντροφοςQuimBoixείχε τρειςεβδομάδεςδιακοπών και έκανε επίσκεψη στην Κούβαγια τουρισμό.
2.Επωφελήθηκε από το ταξίδι στην Κούβαγια να πραγματοποιήσειδύοσυναντήσεις(χωρίς κόστος για τηνΔιεθνής Ένωση ΣυνδικάτωνTUI), μίαστηνCTC(Συνομοσπονδία τωνΕργατώντης Κούβας) καιμία στοΠεριφερειακό Γραφείογια την Αμερικήπού βρίσκεται στην Αβάνα. Και στις δύοσυναντήσειςσυμμετείχεεπίσηςη σύντροφοςMercèEscudé, η οποία εκπροσώπησε το συνδικάτοCSUτων Συνταξιούχων και Επιδοματούχωντης Ισπανίας. Κατά τη συνάντησηπου πραγματοποιήθηκε στηνCTC, εκτός από τηνανταλλαγή πληροφοριώνσχετικά με την κατάστασητων συνδικάτωνστην Ισπανία, έλαβε σανΔιεθνής Ένωσης Συνδικάτων(TUI)εκτενή πληροφόρησησχετικά με τοσυνδικαλιστικό έργο που γίνεται απότουςΣυνταξιούχoυς και επιδοματούχουςεντός τηςCTC. Επισυνάπτονται σε έγγραφο περίληψη αρχείων, στα ισπανικά, μετά από εκτύπωση του εγγράφου σε χαρτίπου μαςέδωσανοι σύντροφοιτηςCTC. Η συνάντησηστην έδρατου Περιφερειακού Γραφείουγια την Αμερικήτης ΠΣΟ επέτρεψε να προχωρήσει η προετοιμασίατης ΑμερικανικήςΠεριφερειακής Διάσκεψηςτων ΤαξικώνΣυνδικάτωντων Συνταξιούχων και Επιδοματούχων(αναμένεται την άνοιξη του 2015, στοQuito, στον Ισημερινό, που διοργανώθηκε απότην CTE). Ο σύντροφοςRamónCardonaδεσμεύθηκε να βοηθήσειγια τηνεπιτυχίατης Διάσκεψης. Το ενημερωτικό δελτίοτης ΠΣΟστην Αμερικήδημοσίευσεμια φωτογραφίακαισύντομοχρονικό αυτής τηςσυνεδρίασης.
3.Επαναλήφθηκαν οιπροσπάθειες για τη σύγκλησηστο Μπαχρέιντηςετήσιας συνάντησης του 2015των ομάδων διεύθυνσηςτης Διεθνής Ένωση Συνδικάτων Συνταξιούχων και Επιδοματούχων (TUI). Μετά απόπολλές ανταλλαγέςηλεκτρονικών ταχυδρομείωνήταντελικά σε θέσηναστείλoυν, στις 30 Δεκεμβρίουκάλεσμασε3γλώσσες(Αγγλικά, ΓαλλικάκαιΙσπανικά), για ναπροσπαθήσουν να κάνουντην ετήσια συνεδρίασητου2015την 1η Μαρτίουστηνπρωτεύουσατου Μπαχρέιν.Έχει ζητηθείεπειγόντως απόκάθεηγέτητηςΔιεθνής Ένωση Συνδικάτων Συνταξιούχων και Επιδοματούχων της ΠΣΟπου έχει κληθεί να ενημερώσει αν μπορεί ναπαρευρεθεί(αν το σωματείο τουμπορεί να πληρώσει τοταξίδι). Εάν δεν υπάρχει επαρκήςαπαρτίαώστε η συνεδρίασηνα πραγματοποιηθεί σε καλές συνθήκες, αυτή θα καθυστερήσεικαι θα αντικατασταθεί από μία ΕΙΚΟΝΙΚΗσυνάντηση, δηλαδήανταλλαγή απόψεωνκαι συμφωνιώνμέσωηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
4. Έγινε επίσημηαίτησηστην ILOγια τηναναγνώρισητης Διεθνής Ένωση Συνδικάτων (TUI)από αυτόν τον διεθνήοργανισμό. Βλέπεστο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ1την επιστολή πού εστάλη.
5.Μιαυπενθύμισηεστάλησε όλα τα μέλητης διεύθυνσης  τηςΔιεθνής Ένωση Συνδικάτων(TUI)για την συγκεκριμενοποίησητων αντίστοιχωνπρογραμμάτων εργασίαςτους, εκτός των ΓραμματέωντωνΟικονομικώνκαιΠροπαγάνδας, δεδομένου ότι είναιοι μόνοι πουέχουν ήδη υποβάλειγραπτή πρότασητους. Δείτετις προτάσεις τωνδύοΓραμματειώνστην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΝº4.
6. Εκφράσθηκαν οι ευχαριστίες προς τους συντρόφους του Συνδικάτου AllIndiaBSNL,στην Ινδία, για την οικονομική συνεισφοράτους$ 200ωςποσοστώσειςγια το 2014καιτο 2015.
7.Εστάλη σεόλες τις διαθέσιμεςεπαφέςχαιρετισμόςγια επιτυχίεςγια το 2015 καιζητήθηκε ναδιαδίδεται όσο τοδυνατόνπερισσότερο ώστε να μνημονεύεταιμε αυτόν τον τρόπο ηύπαρξητηςΔιεθνής Ένωση Συνδικάτων Συνταξιούχων και Επιδοματούχων(ΤUI), μαζί με την ανάγκητου αγώναγιατις διεκδικήσεις πουορίζουμεστοΠρώτο Συνέδριομας. Θαπροσπαθήσουμενα κοινοποιήσουμεαυτόν τονχαιρετισμόεπί τη ευκαιρία του τέλους του έτους στο μέγιστοτωνγλωσσών(δείτε στο διαδίκτυο, να αναρτηθεί εκεί).
8.Διεξήχθηστη Βαρκελώνη μιασυνάντησημετα 4άτομα που εμπλέκονταιστη διαχείρισητου κεντρικού webτηςΔιεθνής Ένωση Συνδικάτων Συνταξιούχων και Επιδοματούχων (TUI)της ΠΣΟ. Ακόμαλείπει ένααπαραίτητο συμπλήρωματης αποκεντρωμένης διαχείρισης, ανά γλώσσα.
9. Ζητήθηκεοεντοπισμόςσχεδιαστώνπου μπορούν να βοηθήσουντον Γενικό ΓραμματέαΠροπαγάνδαςνα κάνειαφίσεςήάλλα υλικάγια τη διάδοση τωνιδεώντουαγώναμας.
10. Παρελήφθη από το συνδικάτο PLF τούΠακιστάνπρόσκληση επίσκεψης στη χώρατους (αναλαμβάνουν όλα τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένου του αεροπορικού εισιτηρίου) γιανα πραγματοποιηθούν συσκέψειςγια τη διάδοση τωνσυμφωνιώντουΙδρυτικού Συνεδρίου τηςΔιεθνής Ένωσης Συνδικάτων (TUI), και συγχρόνως να γίνει αντιληπτή καλύτεραη πραγματικότητα τώνΣυνδικάτων Συνταξιούχων και Επιδοματούχωνσε αυτήν την ασιατικήχώρα.
11.Έγιναν συγκεκριμένες προτάσεις, προςτους συντρόφουςπου εμπλέκονται, για ναπροωθήσουν τις προετοιμασίεςτων5ΠεριφερειακώνΔιασκέψεωντης Διεθνής Ένωση Συνδικάτων (TUI), μία για κάθεήπειρο.
12.Προτάθηκε στιςδύο εκλεγμένες Επιτροπέςστο Συμβούλιο(Τεχνική και Έρευνας, καθώς καιΕλέγχουΟικονομικών) ναεκπονήσουν και να εφαρμόσουνένα σχέδιοεργασίας για καθένα απότα καθήκοντάτους.
Β) ΕΡΓΑΣΙΕΣΤΩΝΑΛΛΩΝ ΜΕΛΩΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.-
1.Ο σύντροφοςAlainRodriguez, ΓραμματέαςΠροπαγάνδας, ασχολήθηκε με την οριστικοποίησητηςπρότασηςτου Γενικού ΓραμματέατηςΔιεθνής Ένωση Συνδικάτων Συνταξιούχων και Επιδοματούχων (TUI), προετοιμάζονταςχαιρετισμόγια το 2015πού στείλαμεωςΔιεθνής Ένωση Συνδικάτων Συνταξιούχων και επιδοματούχωντης ΠΣΟ
2.Οι σύντροφοιτου ΠΑΜΕστην Ελλάδαοργάνωσανστις10.12.14εκ νέου αγώνες πάληςστους δρόμους, για ναυπάρξεισυνέχειαστους αγώνεςτουπερασμένου Ιουνίου. Ζήτησαν: 1) Ανάκτησηόλων αυτών πουτους είχαν αφαιρεθεί μετις οικονομικές μεταρρυθμίσεις. 2) Πληρωμέςτης13τηςκαι14της σύνταξης, τού καλοκαιριούκαιτού τέλους του έτους. 3) Άμεση καταβολή τωνσυντάξεων. 4) Αποκατάστασητωνπρογραμμάτωνκοινωνικού τουρισμούκαιλουτροθεραπείας. 5) Δημόσια δωρεάν υγειονομική περίθαλψη. Μπορείτε να δείτετις φωτογραφίεςστο: https://plus.google.com/111424066969409429174/photos.
3.Οι σύντροφοιτης Αργεντινήςσυνεχίζουν να βγαίνουνστους δρόμουςκάθε Τετάρτηκαι να έχουνόλο και περισσότεροτη λαϊκή υποστήριξηγιατιςαξιώσειςτωνν Συνταξιούχων και Επιδοματούχων. Κάθεεβδομάδαστέλνουντο ενημερωτικό δελτίο τους.
4.Οι σύντροφοιτης Αυστραλίαςεξακολουθούν ναμάχονται γιατα δικαιώματα τωνΣυνταξιούχων και Επιδοματούχων σε αυτή τη μεγάληχώρα. Κάθεμήνα στέλνουντο ενημερωτικό δελτίοτους.
5.Όσον αφοράτους πιθανούς τρόπουςεορτασμούτης πρώτης επετείου απότην ίδρυση τηςΔιεθνής Ένωση Συνδικάτων Συνταξιούχων και Επιδοματούχων(TUI) της ΠΣΟ μόνοη Γραμματεία Προπαγάνδας καιο σύντροφοςτης Αλγερίας έκαναν προτάσεις. Ως εκ τούτου,αφήνουμε γιαάλληστιγμή τον εορτασμό.
6. Οι σύντροφοι του Μπαχρέινδημοσίευσαν στοσυνδικαλιστικό ενημερωτικό δελτίοτον περασμένο Νοέμβριο,τιςδραστηριότητεςΣυνταξιούχων και Επιδοματούχωνστηνχώρατους, συμπεριλαμβανομένηςσκληρής κριτικήςπρος το αντίστοιχο Υπουργείο Εργασίας.
7.Οι σύντροφοιτου Ισημερινού, με τη βοήθεια άλλων ηγετώντηςΔιεθνής Ένωσης  Συνδικάτων (TUI)στην Αμερική, εξακολουθούν ναπροετοιμάζουντην πρώτη Περιφερειακή Συνδιάσκεψητων ταξικών συνδικάτων Συνταξιούχων και Επιδοματούχωντης ηπείρουτους.
8.Το ίδιο συμβαίνει καιστην Ασίακαι την Αφρική, που συμμετέχουνοι αντίστοιχοισύντροφοι.
9.Περισσότεροκαθυστερημένοι είμαστε στην Ευρώπηκαιτη ΜέσηΑνατολή, σε ότι αφορά στην προετοιμασίατων σχετικώνΠεριφερειακών Διασκέψεων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ1.-
Επιστολή αίτησηςαναγνώρισης τηςΙLO
Κύριες/οι.
Αρχίζοντας ήθελα νασας χαιρετήσω, εξ ονόματος των Συνταξιούχωνκαι Επιδοματούχωνπου, οργανωμένοι σε συνδικάταστιςπέντεηπείρους, αυτό το έτος το 2014πραγματοποιήσαμε το πρώτοΠαγκόσμιο Συνέδριοτων ΣυνδικάτωνΣυνταξιούχωνκαι Επιδοματούχων.
Σε αυτό τοΠαγκόσμιο ΣυνέδριοδημιουργήσαμεηΔιεθνής Ένωση Συνδικάτων Συνταξιούχων και επιδοματούχωντης ΠΣΟ(Πανγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία).
Στο διαδίκτυο: http://www.pensionistas.info/web/es θα βρείτε όλες τις πληροφορίεςπου αφορούνΙδρυτικό Συνέδριομας.
Απευθυνόμαστε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΙLΟ για να αναγνωρίσει ενώπιον της ΙLΟ την ύπαρξη μας ως παγκόσμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης.
Επιθυμούμεαυτή την αναγνώρισηώστε να τυγχάνουμε αντιμετώπισηςόπως αρμόζειστο πλαίσιο της ILO, ιδίωςγια να μας δώσειτο δικαίωμαναπαρεμβαίνουμεενώπιον της Ολομέλειαςτουετήσιου Συνεδρίουτης ILO. Συγκεκριμένα, το ζητούμε για την 104ηΣύνοδο της ΔιεθνούςΣυνδιάσκεψης Εργασίας, που συγκλήθηκε για τις ημέρες1 έως13 Ιούνη 2015.
Ήδησυνεντευξιάστηκαεγώ προσωπικά, τον Ιούνιο αυτού του έτους, στα γραφείατηςέδραςτης ILOστη Γενεύημεπαρουσία των εξής:
PierreMartinot-Lagarde, Ειδικός Σύμβουλος, ΤμήμαΣχέσεων και Υποστήριξης ΠρογραμμάτωνΕξωτερικού(PARDEV).
Maria HelenaAndre, ΔιευθύντριατουACTRAV
ΑnnaBiondi, Αναπληρώτρια ΔιευθύντριατουACTRAV
Σύμφωνα με αυτά που ειπώθηκανσε αυτές τιςσυνεντεύξεις σαςεπισυνάπτω στααντίστοιχααρχείατους, διάφορα έγγραφα:
1)Επιστολήτουαιτήματοςνα αναγνωριστείωςΔιεθνής Ένωση Συνδικάτων      (TUI)από τη ILO
2) Τα καταστατικά τηςΔιεθνής Ένωση Συνδικάτων Συνταξιούχων και Eπιδοματούχων (TUI)της ΠΣΟ
3) Την σύνθεσητης εκλεγμένηςσυνδικαλιστικής ηγεσίαςστο συγκεκριμένοΙδρυτικό Συνέδριο.
4) Μιασύνοψη των δραστηριοτήτωνμας.
Είμαστε στη διάθεσή σαςναπροσκομίσουμε όλα τα απαραίτητασυμπληρωματικά έγγραφα που πιθανόν σας είναι απαραίτητα.
Ευελπιστούμε στηνσωστή λήψητου μηνύματος αυτού, ευχαριστώντας εκ των προτέρωνγια την επιβεβαίωση του (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), ότι το στείλαμε στα σωστά τμήματα της ILOκαι στα κατάλληλα άτομα.
Με τις καλύτερες ευχές
.
QuimBoix
Γενικός ΓραμματέαςτηςΔιεθνής ΈνωσητωνΣυνταξιούχωνκαι Επιδοματούχων της ΠΣΟ
http://www.pensionistas.info/web/es
0034 609547814
Paseode San Juan, 176, 5º, 3ª08037Βαρκελώνη,Ισπανία

Ελληνικά