Οι συνταξιούχοι εξακολουθούν να παραμελούνται και να περιφρονο

Ficheros adjuntos: 
Tags: 
Continent: