MARÇ 2014 - Comunicació nº 1

Secretaria General,

Camarades.

PRESENTACIÓ:
Aquesta serà una forma de relació amb tots vosaltres que vaig a intentar realitzar cada mes, en 3 idiomes.
En aquestes Comunicacions, que aniran numerades per facilitar-ne el seguiment, hi situaré tant el treball realitzat per la Secretaria General i la Presidència, com per tots i cadascun dels membres de la direcció col•lectiva.
Els seus continguts podran sempre ser corregits gràcies a les aportacions dels membres dels col•lectius de direcció triats al Congrés Fundacional.
Sempre seran aquestes comunicacions complementàries als continguts de la web de la UIS: www.pensionistas.info

WEB:
Per cert ja tenim responsables dels continguts de la web en diversos idiomes:
Àrab, el sindicat ALBA de Barhein.
Castellà o Español, el sindicat CSU de PyJ espanyol.
Català, el sindicat COS de l'estat espanyol.
Basc, el sindicat LAB de l'estat espanyol.
Grec, el sindicat PAME de Grècia.
Inglés, el sindicat AIBDPA de l'Índia.
Ens queda doncs demanar a altres sindicats que assumeixin el mantenir al dia la web en l'idioma que més utilitzen. Qualsevol suggeriment o oferiment serà ben rebut. Els idiomes pendents d'assignar, de moment, són: francès, gallec-portuguès, italià i rus.

CONTINGUT:

Aquest primer núm. serveix per rendir comptes de tot allò realitzat des que ens vam acomiadar a Barcelona en acabar el nostre molt reeixit Congrés.
Com a ANNEX A) col•loco la Valoració dels resultats del Congrés de Barcelona. Hem redactat aquest text entre el President i la Secretaria General (SG). Ara són tots els membres de la direcció col•lectiva els que poden completar-lo. Amb les aportacions el farem públic a la web, en una setmana.
Al final del document que figura com a ANNEX A), en el seu ANNEX 5, hi figura el resum dels acords presos en la Primera Reunió dels col•lectius de direcció triats al Congrés que va crear la UIS de PiJ de la FSM.

Treball de la Secretaria General (SG).-
La primera tasca ha estat la incorporació als documents de les esmenes i aportacions presentades pels delegats (s'han tingut en compte també les aportacions escrites dels delegats que no van poder estar presents al Congrés).
La segona tasca ha estat aconseguir les traduccions als 3 idiomes oficials del Congrés: anglès, francès i espanyol (castellà). Aquesta tasca ha retardat diverses setmanes la presentació dels documents. Haurem de disposar de més persones que facin (des de qualsevol lloc del planeta, a través de correu electrònic) les traduccions. Demano propostes de persones traductores.
La SG ha enviat a tots els membres de la direcció els documents aprovats pel Congrés: Estatuts, Document Polític-Sindical i 6 Resolucions.
El SG ha enviat també els acords del Consell Presidencial de la FSM (Roma, 14 i 15-2-14), així com la seva personal intervenció en aquesta reunió.
El SG ha sol•licitat a cada responsable de l'equip de direcció que prepari un Pla de Treball dels temes en el qual és responsable. Així que estiguin elaborats es donaran a conèixer a la resta de membres de la direcció col•lectiva.

Treball dels altres membres de la direcció.-

Al SG li han arribat informacions que estan començant a desenvolupar la seva tasca els 5 Vicepresidents, amb l'objectiu de convocar (en un any) els 5 corresponents Congressos Regionals.
En la web, en diversos idiomes, es pot veure el treball realitzat per sindicats d'Àsia (Índia), Oceania (Austràlia), Amèrica (Equador), etc.
Anirem col•locant en la web totes les informacions que demostrin l'activitat realitzada per organitzacions diverses.
Em consta que diverses persones responsables de diferents Secretaries ja estan preparant el seu respectiu Pla de Treball.
Queda pendent de nomenar les dues persones, dirigents sindicals, que han d'acompanyar el camarada Costas Skarparis en la Comissió de Control Financer.
També esperem en aquest mes de març conèixer les decisions col•lectives del FSC de França, la USB d'Itàlia i els sindicats de Senegal, per confirmar les propostes de presència en els equips de direcció triats de persones d'aquests països.

Barcelona, març 2014.

Quim Boix
Consell Presidencial de la FSM
Secretari General de la UIS (Unió Internacional de Sindicats) de Pensionistes i Jubilats (PiJ) de la FSM
http://www.wftucentral.org/?language=es
http://www.pensionistas.info/web/es
Pg. Sant Joan 176, 5-3 ; 08037 Barcelona, Espanya.
0034   609547814  (solament per a temes urgents)

NOTA.- He posat en vermell els temes pendents de resoldre.

ANNEX A)

PROPOSTAA APROVAR PER LA DIRECCIÓ DE LA UIS DE PiJ

VALORACIÓ COL•LECTIVADEL CONGRÉS FUNDACIONALDE LA UIS DE PiJ (Pensionistes i Jubilats) DE LA FSM

Anem a col•locar en la web de la nova UIS de PiJ de la FSM aquesta valoració col•lectiva.
Considerem que ha estat un important Congrés en el qual hem reforçat la lluita classista de tota la FSM, gran organització mundial, l'única que lluita com a sindicat contra el capitalisme, sostinguda pels gairebé 90 milions de treballadors afiliats en 280 sindicats de 120 països en els cinc continents.
Hem complert a més amb un dels acords del 16 Congrés de la FSM (abril de 2011 a Atenes): organitzar els PiJ dels 5 continents per aconseguir el dret universal a una pensió pública digna (que permeti viure dignament, és a dir amb aigua, aliments, habitatge, salut, oci, cultura i atencions adequades a l'edat. Totes elles assegurades pels poders públics).
De diners al planeta n'hi ha suficients per a això, sobretot si s'acaba amb l'imperialisme i les seves despeses militars, si s'acaba amb el dret d'explotació de l'home per l'home (que és l'esclavitud actual que imposa el sistema capitalista), i si es distribueix la riquesa de manera que quedi com a dada històrica irrepetible la realitat d'avui en què 85 persones (les més riques del Món) posseeixen igual riquesa que els 3.500 milions de persones més pobres.
A la web de la UIS (http://www.pensionistas.info), que de moment intentem que sigui en 10 idiomes, s'hi aniran col•locant les intervencions: d'obertura (en nom del Comitè Preparatori), de salutació per part del Secretariat de la FSM, el video enviat per George Mavrikos com Sec. Gral. de la FSM, els documents i les resolucions aprovades (tot per unanimitat, tant dels delegats com dels convidats o observadors), i les intervencions dels delegats i convidats, a mesura que ens vagin arribant. Figurarà, veure ANNEX 1, la llista de membres dels òrgans de direcció triats al Congrés (per unanimitat), i també hi col•locarem les abundants fotos que deixen constància del Congrés (intentarem col•locar-hi dos vídeos, un de l'acte d'obertura del dia 4 i un altre del desenvolupament del Congrés i el treball militant).
És necessari agrair l'esforç de totes les persones que han acudit (64) com a delegats i convidats, procedents de 20 països. També agrair el treball dels qui han intentat ser-hi presents (28), procedents d'altres 19 països, i que no han pogut superar dificultats diverses (visats, diners per pagar el viatge, malalties sobrevingudes, lluites sindicals d'últim moment al seu país, inici massa tarda de les gestions per acudir, etc.). En ANNEX 2 s'hi col•loca la llista de països.
És a dir en total 92 persones, dirigents sindicals de 35 països (4 països són en les dues llistes), que mostren el gran interès que va suscitar la convocatòria d'aquest Congrés Fundacional de la UIS núm. 10 de la FSM.
Fins al moment d'escriure aquestes línies solament han arribat, a la CSU de PiJ, com a organitzadors del Congrés realitzat a Barcelona, i com a seu oficial (aprovada pel Congrés) de la nova UIS, felicitacions per part dels delegats presents, tant internacionals com de l'estat espanyol. El treball militant de desenes de persones ha permès fer un Congrés amb un baix nivell de costos. Com a ANNEX 3 adjuntem el balanç econòmic d'ingressos i despeses que ha representat el Congrés Fundacional.
En l'ANNEX 4 s'hi ha col•locat la nota de premsa que es va difondre tot just acabat el Congrés. Assenyalar que els mitjans de comunicació burgesos (que no van assistir ni a la roda de premsa feta a Madrid, ni a la feta a Barcelona) no han volgut difondre, com ja és habitual, les conquestes de la FSM. Van ser excepció 2 revistes professionals espanyoles i una última pàgina del diari “El Periódico” que va entrevistar Quim Boix.
El Congrés va complir àmpliament els objectius fixats pel Secretariat de la FSM:
0) Donar a conèixer la FSM i la nova UIS. Es va fer en un acte previ, el 4-2-14, en el Col•legi d'Enginyers (centre de Barcelona) que es va difondre internacionalment en directe per la web del Col•legi, es va donar publicitat al Congrés, a la FSM i es van recollir missatges de suport d'entitats, associacions de veïns i col•lectius de professionals. Hi ha un video amb aquest acte.
1) Reunir a dirigents sindicals dels PiJ dels 5 continents;
2) Realitzar un ampli debat de la realitat de la lluita de classes en tot el planeta en pro de les reivindicacions específiques del col•lectiu de PiJ, al costat de la lluita general classista de la FSM;
3) Aprovar els dos documents (tots dos per unanimitat, convidats inclosos) base difosos un any abans (es publicaran una vegada incorporades les esmenes aprovades pel Congrés): Estatuts de la nova UIS i Document d'orientació sindical (que inclou les propostes de treball en els propers anys, especialment la realització dels 5 Congressos Continentals-Regionals per completar l'estructura de direcció de la nova UIS);
4) Elecció (també per unanimitat, i una a una) de totes les persones candidates a dirigir la UIS, sobre la base de la proposta presentada pel Secretariat de la FSM, després d'estudiar les diverses opcions possibles (veure ANNEX 1);
5) Aprovació de diverses resolucions que incloïen un requisit per a la seguretat social completa i un ingrés adequat durant 60 o més anys, la salut pública, l'habitatge digne i decorosa, la cultura, la recreació, l'accés al comú, el sistema de transport de qualitat alta de cost subsidiat, el medi ambient sa i atenció a les persones amb necessitats especials, l'Alliberament del Sàhara, la  Solidaritat amb els treballadors de Palestina i Mèxic va ser aprovada per unanimitat. Els EUA han  abusat contra els drets humans amb l'arrest de cinc cubans en 1998, que van ser alliberats en 2013, sempre que restin en els EUA durant tres anys més. Això, va ser condemnat en una resolució, sol•licitant el trasllat immediat a Cuba. El Consell també va informar que els representants poden enviar resolucions, si s'escau, a través del correu electrònic en un termini d'una setmana. En resum es van aprovar: una Resolució General i 6 resolucions temàtiques (Cuba, Colòmbia, Palestina, Sàhara, Mèxic i Euskadi) que es publicaran (una vegada incorporades les esmenes que va propiciar el debat col•lectiu) en la web de la nova UIS (http://www.pensionistas.info);
6) Recepció de salutacions (que també es col•locaran en la web de la UIS) d'organitzacions sindicals no presents: Canadà i EUA (WFTU North i WFTU Canadà), Colòmbia (OCP, Organització Colombiana de Pensionados, i Comissió Nacional del PCC), Dinamarca (PC), Equador (Unió de Jubilats d'Electricitat de Quito), Finlàndia (KRAY, Xarxa de Sindicalistes Crítics), Itàlia (USB), Mèxic (Universitat Obrera de Mèxic), Nicaragua (Associació de Pensionados i Cotitzadores de la Seguretat Social de Nicaragua "APECONIC"), Panamà (Central Nacional de Treballadors), Perú (CGTP), Senegal (conjunt de sindicats i el PIT), Somàlia (Somali Federation Trade Union), Suècia (EL), Uruguai (Unió Nacional de Treballadors del Metall i Branques Afins del PIT-CNT), i diversos rebuts de l'estat espanyol (Associacions de veïns diverses, AST, CIG, Col•lectiu Ronda d'Advocats, COBAS, COS, Coordinadora Sindical de Classe, CSU-Extremadura, CUT d'Aragó, FAVB, FSOC, Grup Taifa d'Economistes, IAC, Intersindical Canària, Intersindical CSC, Intersindical Valenciana, Jubiqué, Justícia Existeix, LAB, PCPE-PCPC, Sindicat d'Arquitectes, sindicalistes de banca, Sindicat Ferroviari-Intersindical).
A més, donada la bona dinàmica col•lectiva, en acabar el Congrés va ser possible realitzar una primera reunió del nou equip de direcció triat. Així avancem treball i estalviem els costos d'una reunió fora del Congrés en dates futures (viatges i estades, més equips de traducció simultània). En ella es van aprovar els criteris de treball de la nova adreça i les dates per als Congressos Regionals (si possible en un any). El company President, Dimos Kumpuris, ha fet l'acta d'aquesta primera reunió reflectint els acords en ella adoptats. Veure ANNEX 5.-
El nou Secretari General va poder fer moltes reunions bilaterals amb la majoria de les delegacions presents. En elles es va demostrar la voluntat de posar-se a treballar immediatament a cada país i en cada continent. Alguns (Argentina, Austràlia, Croàcia, Cuba, Equador, Gabon, Grècia, Índia i Rep. Dem. del Congo), abans que difonguem aquesta valoració, ja s'han posat a treballar per complir amb l'acordat.
Acabar agraint al Secretariat de la FSM el suport prestat (intèrprets inclosos, al final es va treballar amb traducció simultània a 4 idiomes: anglès, francès, grec i espanyol), així com agrair l'impressionant treball de tots els voluntaris (59 en total, ja que alguns van treballar en diversos temes) que de forma militant van assegurar l'organització (8), el transport (22), els menjars (14) i la traducció (20) tant simultània com diferida de textos escrits.

Barcelona, març de 2014.
En nom del Consell Executiu i del Secretariat de la UIS de PiJ de la FSM
Dimos Kumpuris                                                                                                             Quim Boix
President                                                                                                       Secretari General
de la UIS (Unió Internacional de Sindicats) de Pensionistes i Jubilats (PiJ) de la FSM
http://www.wftucentral.org/?language=es
http://www.pensionistas.info/web/es

ANNEX 1:

direcció triada:
CONSELL EXECUTIU:
President:                                         Dimos Kumpuris, del PAME (Grècia).
Secretari General:                           Quim Boix, de la CSU de PiJ (Espanya).
Secretari General Adjunt:              Jean Marie N’Guema, de la CGT (Gabon).
Vicepresident per Àfrica:                Lazare Kimankata, de la CTP (Rep. Dem. Congo).
Vicepresident per Amèrica:             Martha Hervas, de la CTE (Equador).
Vicepresident per Àsia:                   Mohan Bahadur, de ENSA (Nepal).
Vicepresident per Europa:               Vladimir Kapuralin, Pensionistes (Croàcia)
Vicepresident per Orient Mitjà:   Abbas Abdul, de l'Alba Labour Union (Bahrain).
Secr. Organització:                           D. Gopalakrishnan, de All Índia BSNL (Índia).
Secr. Finances:                                   José María Lucas, de la CSU de PiJ (Espanya).
Secr. Salut i Seguretat Social:          Frank Goldsmith,  de WFTU North (EUA).
Secr. Propaganda:                             Danielle Gautier, del Front Synd. Classe (França).
Secr. Gènere:                                     Emiddia Papi, de la USB (Itàlia).
Secr. Formació Sindical:                  Fred Krausert, de Maritime Union (Austràlia).

Comissió Tècnica i d'Investigació:
Marcos Wolman, de la CTA (Argentina).
Narayanan Nambudiri, de la CITU (Índia).
Lázara Santiago, de la CTC (Cuba).
Pams Panaiotis, del PAME (Grècia).
Roger Perret, de la UIS d'Alimentació (França).
Miguel Guerrero, de la CSU de PiJ (Espanya).
Un dirigent sindical de Senegal.
Altres dirigents sindicals que es proposin i aprovin.

Comissió de Control Financer:
President:                 Koνstandinos Skarparis, del PEO (Xipre)
Secretari:                  un dirigente sindical d'Àsia.
Secretari:                  un dirigent sindical d'Àfrica.

NOTA IMPORTANT.- El Secretariat de la FSM haurà d'ajudar-nos a concretar els noms encara no determinats de l'anterior equip de direcció. El Secretari General ja ha avisat de la seva elecció a les persones no presents al Congrés.

ANNEX 2:
Països presents (entre parèntesis el nº de delegats):
Pel Secretariat de la FSM, la camarada Gilda Chacón de Cuba
Àfrica: Gabon (1) i República Democràtica del Congo (1).
Amèrica: Argentina (1), Brasil (2), Colòmbia (1), Cuba (1), Equador (1) i Mèxic (4).
Àsia: Índia (3) i Nepal (2).
Oceania: Austràlia (1).
Orient Mitjà: Bahrain (2).
Europa: Croàcia (1), Xipre (1), Dinamarca (1), Espanya (27), França (6), Gran Bretanya (1), Grècia (4), i Portugal (1).
Total presents 64 persones de 20 països

Països que finalment no van poder assistir, contra la seva voluntat i previsió:
Àfrica: Algèria (2), Illa Maurici (1), Níger (2), Senegal (2) i Somàlia (2).
Amèrica: Equador (3), EUA (1), Panamà (1), Uruguai (1) i Veneçuela (1).
Àsia: Índia (1), Nepal (1) i Paquistan (2).
Oceania: Austràlia (1).
Europa: Bielorússia (2), Itàlia (1), Hongria (1), Romania (1) i Turcoxipriotes (2).
Total, absents per causes diverses 28 persones de 19 països.

ANNEX 3.-

Balanç econòmic d'ingressos i despeses
Ingressos:                     14.478,02 €
Desglossats en:
Bons d'ajuda                                 1.884,32 €               de 123 col•laboradors
Ingrés en compte  corrent  3.600 €             de 4 sindicats de l'estat espanyol
Aportacions individuals                 8.550 €                   de 58 persones
Aportacions en espècie                   443,70 €                de 8 col•laboradors
A més hi ha hagut aportacions de sindicats i persones que no s'han comptabilitzat (fotocòpies, transport, traduccions, ajuda a cuina, etc.)

Despeses:                        13.980,66 €
Desglossats en:
            Hotel                                                              6.474,00 €
            Menjar                                                          2.095,35 €
            Aparells traducció simultània                   1.833,15 €
            Transport                                                     1.231,78 €
            Cotxes particulars                                     963,48 €
            Materials                                                     650,14 €
            Informàtica                                                    105,65 €
            Obsequis                                                      611,96 €
            Despeses financeres                                         15,15 €

Les delegacions van aportar com a ajuda                             2.359,13 €
Despesa real pagada per la CSU de PiJ                                               11.621,53 €

SALDO AMB el qual COMENÇA LA NOVA UIS                    2.856,49 €

Encara queden pendents les despeses d'algun cotxe particular

ANNEX 4.-   Nota de premsa.
CONSTITUÏDA LA UIS DE PENSIONISTES I JUBILATS DE LA FSM.
Durant els dies 4, 5 i 6 de febrer es va celebrar a Barcelona Espanya el congrés constitutiu de la UIS de Pensionistes i Jubilats amb la participació de més de 70 delegats i delegades de 21 països.
El congrés va ser precedit per una combativa trobada dels delegats assistents al congrés amb organitzacions de l'Estat Espanyol en el Col•legi d'Enginyers a Barcelona. El company Quim Boix, va agrair al Col•legi el suport per a la celebració d'aquesta trobada i a les intervencions realitzades per les paraules d'alè, suport i solidaritat i compromís amb la FSM i la naixent UIS.
En els dos dies de debats el congrés es va pronunciar per la necessària unitat internacional de jubilats i pensionistes, en la lluita per frenar les mesures de retallades de pensions, pels alts preus en els aliments, la salut, els serveis bàsics, pel dret a un habitatge adequat i millor qualitat de vida, polítiques que solament és possible eradicar amb un canvi de sistema, el capitalisme no és ni serà la solució per satisfer les demandes dels PiJ doncs és precisament aquest qui els imposa aquestes dures condicions.
Tots els participants i convidats al congrés van agrair i van felicitar a la FSM  per aquesta iniciativa, única organització sindical internacional classista, que agrupa els PiJ en una UIS per recolzar-los, defensar-ne les exigències i continuar al seu costat aquesta dura lluita per una vida digna amb plens drets.
El Congrés va triar el company Dimos Kumpuris, President de la Federació de Pensionistes del PAME com a President de la nova UIS, el company Quim Boix i Lluch, Secretari General de la CSU i Membre del Consell Presidencial de la FSM, com el seu Secretari General i al company Jean Marie N´Guema de la Confederació Gabonesa del Treball com a Secretari General Adjunt, el Consell Executiu de la UIS està compost a més per 5 Vice Presidents Regionals, 6 secretaries i dues Comissions de Treball.
El Secretariat de la FSM va estar representat per la companya Gilda Chacón Bravo, de la CTC de Cuba, qui va felicitar la direcció electa i els delegats i  els va exhortar a fer d'aquesta UIS un veritable bastió de la lluita classista i que el més important no és la constitució de la UIS sinó el treball que tots, al costat de la FSM, desenvolupem des d'ara d'ara endavant.

ANNEX 5.-
El nou Consell Executiu de la UIS de PiJ de la FSM triat en aquest primer congrés  es va convocar, juntament amb la resta de secretaries i òrgans directius triats,  immediatament després de la conclusió del Congrés, i va arribar a les següents decisions:
1.- Va expressar la seva gratitud a la iniciativa del Secretariat de la FSM per aconseguir l'èxit del Congrés.
2.- Va expressar la seva càlida salutació classista als Pensionistes i als Jubilats (PiJ) a tot el món.
3.- Es va demanar aprofitar i donar a conèixer directament les decisions del Congrés, les organitzacions de jubilats, els Estatuts votats com a base de l'organització, els documents de lluita  i posicions, i les resolucions de la conferència. Per a aquest propòsit cal aprofitar totes les capacitats que ofereix Internet, mitjans electrònics, i  mitjans de comunicació. I la premsa escrita.
4.- El Consell Executiu convida a totes les organitzacions perquè discuteixin i aprofitin a cada país els textos aprovats pel Congrés i així les seves decisions puguin ser conegudes i discutides entre els jubilats i el moviment obrer a cada país.
5.- El Consell Executiu ha decidit dur a terme una nova reunió a Bahrain, en el mes de març de 2015, acceptant la invitació realitzada pel representant de l'organització d'aquest país, la Unió Laboral ALBA.